Lær tysk

Tysk i Tyskland:  

Berlin  -  Heidelberg  -  Regensburg  -  Köln  -  Münster  -  München 

Tysk for norsk næringsliv


Tyskland en av våre aller viktigste handelspartnere, både for eksport og import. Å være oppdatert på det som er av betydning på dette feltet er av særlig verdi for norske bedrifter med avdelinger og forbindelser i Tyskland. Dette bør foregå på tysk. Det er ikke helt enkelt, men man bør for det formål bruke den viktigste kilden til informasjon om det som skjer av betydning, nemlig BusinessPortal Norwegen.

Det tyske språkområdet er det største i Vest-Europa - over 100 millioner mennesker har tysk som sitt morsmål i en eller annen form. Dessuten har det en sterk stilling som et aktivt fremmedspråk i Øst-Europa. Tysk er derfor anvendelig i mange land og for mange formål - for næringslivets behov, for studier, for litteraturopplevelser, for reise- og kulturopplevelser.


Muligheten for å bruke språket aktivt i naturlig kommunikasjon kan ha stor betydning for motivasjon og språklæring. Et språkopphold i Tyskland med tyskkurs vil gi gode muligheter for nettopp dét.


Det å oppleve tyskere og kommunisere på tysk kan gi en opplevelse av språkglede og lærelyst. I tillegg vil gode tyskkunnskaper kunne gi god uttelling på arbeidsmarkedet både i Norge og ute i Europa.


Tyskland for norske studenter


Genrasjoner av norske studenter har valgt Tyskland som sitt  studieland. Det er gode grunner til det - særlig følgende:


1) Høy kvalitet på studiestedene


2) Ingen skolepenger


3) Mange bedrifter har behov for tysk-kompetanse


4) Norske studenter i Tyskland trives


5) God integrering og rask språklæring


Ifølge NHO Kompetanse og utdanning


Språklig forberedelse: Stipend fra Lånekassen til språkkurs over 4  uker - eventuelt støtte til et helt semester med tysk språk og kultur ved godkjent språkskole.

NORGE & TYSKLAND 


For Norge har Tyskland en helt spesiell status og verdi – innen handel helt fra Hansa-tid og middel-alder til nåtid, innen kunst og kultur, innen turisme og reiseliv, innen vitenskap, forskning og høyere utdanning.


Det betyr at kompetanse i tysk språk og kultur kan være av stor verdi for norske bedrifter med virksomhet i Tyskland og for norske studenter som ønsker å arbeide inter-nasjonalt.


Om man ikke velger tysk som studiefag, er det likevel gode muligheter for å tilegne seg god ferdighet i språket ved de mange språkskolene i Tyskland. På den måten vil man få godkjent dokumentasjon på faktisk nivå i språket, fra A1 til C2.

Tyske ordbøker og nettressurser

Fokus på tysk språk